Fair Chairmen

Chief Chairman: Ziliu Li

Former Mayor of Guangzhou City China

•President of the Global Association of Cantonese

Founder president of the Overseas Friendship Association of Guangdong Cantonese Zhujixiang Descendents

Honorary president of the GCAA

 

 

 

Chairman: Xiangmo Huang (Australia) Chairman: Liang Wu (Guangdong)
Honorary president of the GCAA Former executive deputy Mayor of Guangzhou City, China
President of ACPPRC •Executive president of the Global Association of the Cantonese
President of Yuhu Group President of the Overseas Friendship Association of Guangdong
   Cantonese Zhujixiang Descendents

 

Executive Chairpersons

Jenny Hong (Australia) Jianhua He(Guangzhou)
President of Global Cantonese Association of Australia Secretary General of the Global Association of the Cantonese
Justice of the Peace Executive President of the Overseas Friendship Association of
  Guangdong Cantonese Zhujixiang Descendents

 

Honorary Chairpersons

 

RongBao Wang Ian Chun Wan Fok  Kwok Keung Wong Chan Wing Kee Cheng Kar Shun 
(Guangdong) (Hong Kong) (Hong kong) (Hong Kong)  (Hong Kong)
         
•Vice President of All-China Managing Director of President of Kum  Executive Director of  President of New 
President of Federation  Henry Fok Ying Tung Shing Group YGM Trading Ltd World Development Co.,
of Returned Overseas  Group Co., Ltd.   President of Federation of   Ltd.
Chinese     Hong Kong Guangdong   
      Community Organizations  
         
         
Chee Jing Yin Lui Che Woo Sio Tak Hong Bak Chun Leung  Kwong Ming Chou
(Hong Kong) (Macau) (Macau) (Macau) (Sydney)
         
Founder of CASH  President of K.Wah President of Strong   President of Global  President of Win 
Financial Services Group  Group Bases(Macau)  Cantonese Association of  Kwong Pty Ltd
     Development Co., Ltd. Macau  
         
         
Moon Louey Limm Xinhuang Chen ZHU Xinli
Peixiang Feng
Jianming Shao 
(Melbourne) (Sydney) (Bejing)   (Guangzhou)
         
Life Grand Master of  President of •Chairman of China  •Chairman of Sichuan President of 
Chinese Masonic   JWDT Holding  Huiyuan Juice Group Ying Xiang Group Guangzhou Haiyin 
Society Development Pty Ltd  Limited   Industry Group
         
         
Shuilong Liu Cen Zhaoxiong  Meiqing Zhai  Hu Zhirong   Lin Zhiping 
(Guangzhou) (Guangzhou) (Guangzhou) (Guangzhou)  
         
         
       
Jin Liang        
(South Australia)